CENTRUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH

Godło Polski
CENTRUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH

O CENTRUM

Centrum Innowacji Społecznych UŁ – to międzywydziałowa, interdyscyplinarna jednostka Uniwersytetu Łódzkiego działająca na podstawie Zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 29.10.2012 r. w sprawie: zasad powoływania, funkcjonowania i finansowania Centrów Naukowo-Badawczych UŁ oraz przyjętego statutu.

Jej powstanie zainicjowali przedstawiciele czterech wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego: Filozoficzno-Historycznego z Nauk o Wychowaniu wraz z Wydziałami Zarządzania i Ekonomiczno-Socjologicznym, co znajduje odzwierciedlenie w składzie Rady Naukowej powołanej przy Centrum.

W polu zainteresowań i działań jednostki znajduje się przede wszystkim szeroko rozumiana innowacyjność społeczna, pojmowana jako nowatorskie, niestandardowe rozwiązania dotyczące wyzwań i problemów społecznych. Centrum podejmuje się również realizacji idei społecznej odpowiedzialności uczelni a także promocji Uniwersytetu Łódzkiego w środowisku lokalnym.

Działanie CEIN oparte zostaje na interdyscyplinarnym podejściu do podejmowanych zagadnień i wypracowywanych rozwiązań dotyczących problemów społecznych przy jednoczesnej współpracy z przedstawicielami różnych sektorów. Istotne dla inicjatyw podejmowanych przez Centrum staje się łączenie nauki z otoczeniem społecznym, kulturowym i biznesowym, w tym z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami miejskimi .

Celem Centrum staje się więc podjęcie współpracy pomiędzy badaczami z różnych dyscyplin nauk humanistycznych i społeczych oraz przedstawicielami środowiska zewnętrznego przy realizacji działań o charakterze interdyscyplinarnym mających na celu wypracowanie i implementacje innowacyjnych rozwiązań dotyczących rozwoju społecznego oraz rozwiązywania istotnych problemów społecznych. Jednocześnie działania te mają również na celu promocje i popularyzacje innowacji społecznych w debacie publicznej.

Realizowane zadania obejmują cztery obszary działań:

 • badania (min. prowadzenie badań, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, wdrażanie ich w rzeczywistość społeczną oraz ewaluacja; tworzenie i realizacja projektów badawczych we współpracy z partnerami z sektora państwowego, prywatnego i pozarządowego;  prowadzenie badań pilotażowych z zakresu innowacji społecznych,

 • edukacja (min. łączenie dydaktyki z innowacyjnymi rozwiązaniami społecznymi; poszerzanie alternatywnych form zatrudnienia; poszerzanie oferty dydaktycznej Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie łączenia teorii z praktyką, realizacji badań w działaniu (action research); organizacja lub współorganizacja spotkań, konferencji, seminariów, dni studyjnych, wykładów otwartych, warsztatów, paneli dyskusyjnych)

 • gospodarka (min. współpraca nauki z biznesem w ramach współrealizowanych projektów; praca nad komercjalizacją wiedzy oraz wyników badań naukowych; wsparcie we wdrażaniu innowacji społecznych)

 • społeczeństwo (min. opracowywanie, realizacja i ewaluacja projektów społecznych; wsparcie integracji świata nauki ze społecznością lokalną; wsparcie osób aktywnie zaangażowanych w tematykę partycypacji obywatelskiej)

POZNAJ PROJEKTY CEIN I ZESPOŁY ROBOCZE

 

Projekt Centrum Analiz i Modeli Społecznych realizowany jest w partnerstwie z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
Czas realizacji: 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2021
Wartość projektu: 281.500 zł
 

Założenia projektu
Celem projektu jest stworzenie Centrum Analiz i Modeli Społecznych jako wspólnego thintanku Centrum OPUS i Uniwersytetu Łódzkiego.

Główne zadania projektu to:
 

Powołanie do życia Centrum Analiz i Modeli Społecznych

 1. Opracowanie narzędzia do analiz lokalnych w oparciu o tzw. otwarte oprogramowanie, które służyć będzie lokalnym samorządom i organizacjom pozarządowym do prowadzenia badań wśród mieszkańców w zakresie szeroko potrzeb i aktywności społecznych
 2. Stworzenie bazy modeli i analiz obejmującą kwestie aktywności obywatelskiej, partycypacji społecznej i wypromowanie jej w 50 środowiskach zajmujących się tematyką aktywności obywatelskiej – www.opus.org.pl/bams


   
 3. Rozwój instytucjonalny CAMS poprzez stworzenie narzędzi e-edukacji w ramach działań badawczych i doradczych.
 4. Wypracowanie modelu i rozwiązań formalno-prawnych w zakresie wspierania oddolnej aktywności mieszkańców z realizacji działań lokalnych.Koordynatorzy projektu
Łukasz Waszak Centrum OPUS , lwaszak@opus.org.pl
Inga Kuźma, Centrum Inicjatyw Społecznych UŁ , inga.kuzma@uni.lodz.pl


Finansowanie
Projekt sfinansowany jest  przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030
 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

 

CEIN jest partnerem w projekcie Erasmus + Women and Homelessness Project, którego głównym celem jest nie tylko wymiana dobrych praktyk oraz doświadczeń związanych z kobiecą odsłoną kryzysu bezdomności, lecz także wypracowanie narzędzi pomocnych w uczynieniu programów pomocowych i działań instytucji bardziej partycypacyjnymi, a samych kobiet – bardziej świadomymi własnych praw i potrzeb. Dobór partnerów z różnych krajów oraz różnego rodzaju jednostek, umożliwi szerokie spojrzenie na wybrane zagadnienie.
 

Są to takie organizacje jak: BMSZKIFEANTSAKings of the StreetProjekt udenfor, Simon Communities, St. Mungo’s, Y-Foundation, VvaRy.
 

Organizacje te z siedmiu różnych krajów (Polska, Węgry – lider projektu, Słowenia, Finlandia, Dania, Wielka Brytania i Irlandia), chcą wymieniać się wiedzą na temat swojej pracy z bezdomnymi kobietami, aby poprawić swoje usługi dla tej grupy docelowej.
 

Usługi związane z bezdomnością rzadko  są różnicowane ze względu na taką cechę grupy docelowej, jak płeć. A potrzeby kobiet bezdomnych są specyficzne, podobnie jak sposoby i strategie działania, jakie stosują kobiety, gdy stają się bezdomne (chodzi zwłaszcza o charakter ich związków intymnych, doświadczenie przemocy, relacje z dziećmi).
 

Uczestnicy projektu chcą opracować i / lub zaktualizować swoje wewnętrzne zasady pracy i  struktury w celu lepszego kontaktu i pomocy bezdomnym kobietom. Celem jest także zdobycie wiedzy nt. innowacyjnych sposobów szkolenia personelu, a także jak lepiej angażować i wzmacniać odbiorczynie usług pomocowych, czyli kobiety bezdomne.
 

Oprócz tego partnerzy starają się podnosić świadomość znaczenia tych tematów między decydentami, interesariuszami i innymi organizacjami oraz szeroką publicznością.
 

W oparciu o ocenę potrzeb przeprowadzoną w każdym z krajów partnerskich, praca w projekcie skupi się na następujących pięciu tematach, które zostały sygnalizowane przez kobiety, z którymi pracuje każda z organizacji biorących udział  w projekcie:

 • Bezdomne kobiety i dzieci: choć najczęściej myślimy o bezdomnych kobietach jako niezależnych dorosłych, wiele z nich ma dzieci, których nie mogą wychowywać. Bezdomne kobiety napotykają wiele przeszkód, chcąc pozostać w kontakcie ze swoimi dziećmi, a my chcemy znaleźć dobre praktyki, które pomogą im pokonać te problemy;
 • Problemy zdrowotne kobiet: istnieją specyficzne problemy zdrowotne, które dotyczą tylko kobiet (np. kobiece rodzaje raka, antykoncepcja, menopauza). Chcemy zbadać, co działa w podnoszeniu świadomości kobiet bezdomnych na tym polu i pomagać kobietom w dostępie do tych usług w razie potrzeby;
 • Bezpieczeństwo emocjonalne i fizyczne: większość kobiet, z którymi pracujemy, doświadczyło traumatycznych doświadczeń jako dzieci i / lub dorośli. Chcemy tworzyć takie środowiska, w których kobiety mogą czuć się bezpiecznie zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie, dzięki czemu można im lepiej pomóc;
 • Kobiety w związkach: kobiety bezdomne, które żyją w związkach, mogą mieć dzięki temu dodatkowe wsparcie i środki, wzmacniające je w wychodzeniu z bezdomności, ale związki te mogą być przyczyną dodatkowych obciążeń (np. różnego rodzaju przemoc) – problemem jest jak zatem pomagać im w tej sytuacji, gdy nie tyko zmagają się z bezdomnością, ale też z toksyczną relacją;
 • Uczestnictwo: chodzi o wzmocnienie bezdomnych kobiety we wszystkich aspektach pracy z nimi w organizacjach, tzn.  począwszy od dawania im wyboru, jak powinna przebiegać pomoc celowana pod ich konkretne, indywidualne potrzeby po udzielanie im głosu i respektowanie ich opinii na temat jakości i sposobu prowadzenia usług.
   

Partnerzy pracują nad tymi tematami wewnątrz swoich organizacji,dokonując wewnętrznej oceny, wymieniając się doświadczeniami ze swoimi otoczeniem i klientkami, by potem, podczas spotkań cyklicznych, odbywających się w międzynarodowym projektowym gronie, dokonać ich ewaluacji i podsumowania wraz z wyborem rekomendacji.  Dodatkowe warsztaty będą poświęcone zagadnieniu upodmiotowienia bezdomnych kobiet – to spotkanie skupiać się będzie wokół ich potrzeb i będzie okazją do dzielenia się przez nie ich problemami.

Więcej informacji o projekcie znajduje się pod linkiem.

Od września do grudnia 2021 roku, Centrum Innowacji Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego, na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi, realizuje badania poświęcone sytuacji migrantów i migrantek oraz osób ze społeczności LGBTQ+ zamieszkałych w Łodzi. Wyniki badań zostaną opracowane w zanonimizowanej formie w ramach zbiorczego raportu, który będzie wykorzystany w tworzeniu Wieloletniego Programu Działań Antydyskryminacyjnych.

Kogo poszukujemy?

Poszukujemy osób, które chciałyby udzielić ok. godzinnego wywiadu – bezpośredniego lub zdalnego – na temat swoich doświadczeń związanych z potrzebami i jakością życia w Łodzi.

Uczestnicy badania

 • są migrantami, migrantkami lub osobami ze społeczności LGBTQ+
 • mają 18 lat lub więcej
 • zamieszkują w Łodzi od co najmniej 12 miesięcy
 • osobom biorącym udział w badaniu przysługuje gratyfikacja za poświęcony czas i zaangażowanie w formie bonu podarunkowego w wysokości 100 zł

Zgłoś chęć udziału w badaniu wypełniając formularz.

***

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą ul. Narutowicza 68; 90-136 Łódź.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Łódzkiego: korespondencyjny ul. Narutowicza 68; 90-136 Łódź, pok. 203; e-mail: iod@uni.lodz.pl;
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji projektu badawczego oraz w celach objętych zakresem wyrażonych zgód.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody na ich przetwarzanie i posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wymagany właściwymi przepisami prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w uzasadnionych przypadkach, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację celów przetwarzania.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; Dz. U. UE. L. 2016.119.1) – „RODO”.

Skrzynka Domni–Bezdomni – projekt pomocowy działający w Łodzi od 2015 r.

Jest to lokalna adaptacja projektu autorstwa absolwentki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych Eugenii Wasylczenko, stanowiący efekt jej pracy licencjackiej pt. „Każdy może trafić na ulicę”, zrealizowanej w pracowni Krzysztofa Wodiczko. Pomysł ten został przeniesiony na grunt łódzki przez Łódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności (ŁPP)  ramach I Pilotażu Rewitalizacji.

Początkowo Skrzynka znajdowała się na Starym Rynku. Od sierpnia 2015 r. do dziś mieści się na Placu Barlickiego (Zielony Rynek) w Łodzi, w jednym z pawilonów handlowych.

Doczekała się nowej odsłony w październiku 2016 roku.

Celem Skrzynki Domni—Bezdomni jest ułatwienie osobom bez domu wychodzenia z bezdomności, a także pomoc w realizacji ich podstawowych potrzeb na drodze do życiowej stabilizacji.

Pomagający za pośrednictwem Skrzynki Domni–Bezdomni ma pewność, że przekazywane wsparcie trafia bezpośrednio do osoby bez domu oraz odpowiada jej realnym potrzebom.

Skrzynka jest swoistą pomocą w niesieniu pomocy, zakładając, że ludzie chcą pomagać drugiemu, tylko nieraz nie mają pomysłu na to, jak się do tego zabrać.

Podmioty zaangażowane w projekt to początkowo Partnerstwo Pomocy w Sytuacji Wykluczenia i Bezdomności (ŁPP), zaś od r. ak. 2016/2017 w projekt ten jest zaangażowany czynnie interdyscyplinarny zespół złożony z badaczy i wykładowców Uniwersytetu  Łódzkiego wraz z kilkunastoosobową grupą studentów, reprezentujących: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej 9Wydział Filozoficzno-Historyczny),  Katedrę Pedagogiki Społecznej (Wydział Nauk o Wychowaniu) oraz Instytut Socjologii (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)
 

Wolontariusze Skrzynki:
Ewa Górska
Marta Karasińska
Karolina Karolewska
Agata Kozieł
Klaudyna Kubiak
Angelika Rosman
Marta Stefańska
Martyna Tarczyńska
Monika Wojtczak
 

Koordynatorka Skrzynki:
Aleksandra Wróbel
 

Kontakt:

e-mail: aleksandra.w.wrobel@gmail.com 
tel. kont.: 667 246 868
 

Więcej o Skrzynce i aktualności:
https://www.facebook.com/skrzynka.domnibezdomni/
https://pl-pl.facebook.com/LodzkiePartnerstwoPomocy/
https://www.facebook.com/events/366266803738335/

Pisali o nas:
http://lodz.eska.pl/poznaj-miasto/dzieki-skrzynce-domni-bezdomni-lodzianie-pomagaja-potrzebujacym-wyjsc-z-bezdomnosci/702071 
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,154682,23046615,spirala-zyczliwosci-ruszyla.html

Interdyscyplinarne Seminarium Gender – zawiązana w 2013 r. grupa badaczek, interesujących się problematyką gender. W swej działalności nawiązuje do tradycji Wolnej Wszechnicy Gender i Queer, czyli wcześniejszych nieformalnych działań akademickich i popularyzatorskich w Łodzi.
Grupa ma charakter międzyuczelniany – skupia osoby z Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej, Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz badaczki niezależne.
ISG organizuje regularne spotkania seminaryjne w formie otwartych wykładów, na których często gości specjalistki i specjalistów spoza uczelni.
 

Najważniejsze osiągnięcia:

 • konferencja dydaktyczna „Jak uczyć o gender” (UŁ, 2014),
 • konferencja naukowa „Kobiety niepokorne: reformatorki – buntowniczki – rewolucjonistki” (UŁ, 2015),
 • konferencja naukowa „Kobiety wobec dominacji i opresji. Perspektywa feministyczna/Women Against Domination and Oppression. Feminist Perspective” (UŁ, 2017).
 • monografie wieloautorskie (Kobiety niepokorne: reformatorki – buntowniczki – rewolucjonistki, 2016 oraz Kobiety niepokorne: reformatorki – buntowniczki – rewolucjonistki. Herstorie, 2017 obie pod red. nauk. I. Desperak i I. Kuźmy wydane w serii „Oblicza feminizmu” Wydawnictwa UŁ; Feministyczne konteksty. Multidyscyplinarnie, 2017 pod red. nauk. E. Hyży),
 • tematyczne numery czasopism online („Civitas Hominibus. Rocznik Filozoficzno-Społeczny” t. XI/2016 http://www.civitashominibus.ahe.lodz.pl/content/112016  oraz „Władza Sądzenia” nr 9/2016 http://wladzasadzenia.pl/nr/9-2016/).
   

Projekty:

 • 2017-2018 – intersekcjonalny projekt badawczy „Historia pracy kobiet w Łodzi”; ma on przypomnieć także historię badań na ten temat realizowanych w Łodzi (zaowocuje kolejną publikacją). Projekt łączy kilkanaście osób o rożnym statusie naukowym, reprezentujących różne dyscypliny badawcze oraz organizacje.

 

Seminarium tworzą:
Iza Desperak, Ewa Hyży, Aleksandra Kanclerz, Anna Kronenberg, Inga Kuźma, Edyta Pietrzak, Dagmara Rode, Monika Talarczyk-Gubała, Marta Woźniak-Bobińska, Grażyna Zygadło i in.

 

Koordynatorka ISG: Iza Desperak
 

Kontakt:
e-mail: idespera@uni.lodz.pl
 

Aktualności:

https://www.facebook.com/Interdyscyplinarne-Seminarium-Gender-1419626031587988/

Celem zespołu jest integracja łódzkiego środowiska naukowego wokół problematyki społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Zespół zajmować się będzie zarówno pracami wdrożeniowymi jak i projektami badawczymi. Dwa główne obszary to: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw oraz społeczna odpowiedzialność uczelni.

W ramach prac nad społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw planowane są:

 • cykliczne spotkania międzysektorowe promujące tematykę społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju,
 • seminaria naukowe dające przestrzeń do dyskusji na temat problemów badawczych związanych ze społeczną odpowiedzialnością i zrównoważonym rozwojem otwarte dla pracowników, doktorantów i studentów łódzkich uczelni,
 • wspólna praca badawcza nad projektami naukowymi oraz działalność publikacyjna.
   

Obszar społecznej odpowiedzialności uczelni rozwijany będzie poprzez:

 • inicjowanie projektów na rzecz społecznej odpowiedzialności uczelni w tym tych wpisujących się w zasady zawarte w Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni podpisanej przez Uniwersytet Łódzki w listopadzie 2017.
 • współpracę z innymi jednostkami UŁ na rzecz rozwijania społecznej odpowiedzialności w tym raportowania osiągnięć
 • prace naukowo-badawcze w tym obszarze
   

Koordynatorka Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności: dr Agata Rudnicka-Reichel


Kontakt:
e-mail: agata.rudnicka@uni.lodz.pl
t.: 600 677 993

RADA NAUKOWA ORAZ CZŁOWNKOWIE I CZŁONKINIE CEIN

dr hab. Inga Kuźma, prof. UŁ - kierowniczka CEIN

Kierowniczka Pracowni Antropologii Praktycznej w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Uprawia antropologię zaangażowaną i interwencyjną typu action research i participatory action research; interesuje ją antropologia w jej odmianie publicznej; zajmuje się też m.in. herstory, naukowymi archiwaliami oraz badawczymi danymi jakościowymi. Od 2017 r. kierowniczka Centrum Innowacji Społecznych UŁ (CEIN).

Do 2018 roku z ramienia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego kierowała pracami Ośrodka Dokumentacji i Informacji Etnograficznej w Łodzi (ODiIE) – obecnie w zespole ODiIE. Uczestniczka projektów bazodanowych, m.in. w ramach prac ODiIE (zadanie stałe: Bibliografia Etnografii Polskiej online odie.ptl.info.pl) oraz uczestniczka projektu NRPH pt. „Repozytorium cyfrowe zbioru fotografii Robotnicy w XIX i XX wieku” (http://fotografierobotnikow.uni.lodz.pl/dlibra, 2012-215).

Kierowniczka i współtwórczyni projektu „Humanistyka stosowana dla rozwoju: od innowacji do aplikacji (APHUM Base i AP Forum)” w ramach programu MNiSW DIALOG (2018-2019).

Współtworzy łódzkie międzyuczelniane Interdyscyplinarne Seminarium Gender (od 2017 r. jeden z zespołów CEIN). Członkini zarządu Fundacji Łódzki Szlak Kobiet, działała w KDO ds. polityki lokalowej w Łodzi i koordynowała działalność Łódzkiego Partnerstwa Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności (2014-2018).

Od 2021 r. w składzie Rady ds. Rozwiązywania Problemu Bezdomności przy Prezydencie Miasta Łodzi.

Autorka m.in. Domy bezdomnych. Badania sytuacji kryzysowych (Łódź 2015); Współczesna religijność kobiet. Antropologia doświadczenia (Wrocław 2008). Współredaktorka z prac zbiorowych publikowanych w serii Wydawnictwa UŁ „Oblicza Feminizmu”. Redaktorka Tematów trudnych. Sytuacji badawczych (Łódź 2013).

Kontakt:
e-mail: inga.kuzma@uni.lodz.pl

 

dr Małgorzata Kostrzyńska– przewodnicząca Rady Naukowej

Pracuje w Katedrze Pedagogiki Społecznej na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą wyłączania i włączania społecznego, stygmatyzacji, bezdomności, ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, arteterapii.

Jest członkiem w takich jednostkach jak: Stowarzyszenie ERIS (European Research Institute for Social Work; od 2011 r.), , Zespół Interdyscyplinarny ds. współpracy sektora biznesu, przedstawicieli nauki z Przedsiębiorstwami Ekonomii Społecznej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej przy Regionalnym Centrum Pomocy Rodzinie (od 2017 r.). Działa w Łódzkim Partnerstwiem Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności (2015-2018). Pełni funkcję koordynatorki projektu Skrzynka Domni–Bezdomni (od 2016 r.).

Od 2021 r. w składzie Rady ds. Rozwiązywania Problemu Bezdomności przy Prezydencie Miasta Łodzi jako wiceprzewodnicząca Rady.

Uczestniczka projektów: „Onto-epitemologie pracy społecznej w środowisku otwartym” (z MOPS w Łodzi; od 2016 r.); „Pedagog – społeczny – przedsiębiorca” (program Santander Universidades BZWBK i Grupa Santander; 2016); „Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty” (ze środków PO KL ze Stutgarter Jugendhous GmbH; 2014).

Nagrodzona w 2015 r. nagrodą Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską Proces stowarzyszania się w kontekście mieszanych sytuacji społecznych, na przykładzie bezdomności. Wyróżniona nagrodą Rektora UŁ w 2015 r. – zespołową II st. za udział w pracy zbiorowej pod red. M. Granosik M. i A. Gulczyńskiej, Empowerment i partycypacja w pracy socjalnej, Warszawa 2014.

Jej wybrane najważniejsze publikacje: Bezdomny w różnych światach społecznych „obcych” – analiza z perspektywy interakcyjnej (2012); Empowerment w pracy z bezdomnymi. (Re)konstrukcja obszarów z perspektywy badania społecznie zaangażowanego (2014); Bezdomność, czyli co? Próba teoretycznego uporządkowania zjawiska (2016); Proces stowarzyszania się w kontekście mieszanych sytuacji społecznych (2017).


Kontakt:
e-mail: malgorzata.kostrzynska@uni.lodz.pl

dr Andrzej Kacprzak 

Pracuje w Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej w Instytucie Socjologii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Jego główne zainteresowania badawcze obejmują problematykę socjologii problemów społecznych, socjologii dewiacji i kontroli społecznej, kryminologii, polityki karnej i pracy socjalnej. Prowadzi wieloletnie badania na temat barier w reintegracji społecznej byłych więźniów oraz okoliczności (czynników społecznych) rozpoczynania, kontynuowania i przerywania kariery przestępczej (granty badawcze ze środków polskiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Ministerstwa Sprawiedliwości).Aktualnie prowadzi badania z zakresu biospołecznej kryminologii.

Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (od 2011). Od 2015 r. pełni funkcję opiekuna naukowego Studenckiego Koła Naukowego Pracy socjalnej i Socjologii Social Force na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Członek Senatu Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji na lata 2020-2024. Do 2020 r. pełnił funkcję Pełnomocnika Dziekana do spraw studenckich.

Współautor książki Praca socjalna z osobami opuszczającymi placówki resocjalizacyjne i ich rodzinami (2014) oraz autor licznych artykułów naukowych, m.in.: Child negligence and criminalonset in prisoners’ early life stories (2019); Nieformalne kręgi wsparcia w procesie reintegracji społecznej byłych więźniów w perspektywie biograficznej (2019); Współczesne aspekty resocjalizacji przestępców w wybranych krajach europejskich (2017); Rodzinne uwarunkowania przestępczości nieletnich w świetle kryminologicznych teorii nieformalnej kontroli

Kontakt
e-mail: andrzej.kacprzak@uni.lodz.pl 


dr Krystyna Piątkowska, prof. UŁ

Pracuje w Pracowni Antropologii Praktycznej w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jej naukowe zainteresowania dotyczą sztuki, ikonosfery i świata obrazów współczesnej kultury oraz interpretacji tekstów i komunikacja wizualnej, w tym reklamy, antropologii polityki oraz kulturowych habitusy płci, jak również antropologia ciała.

Brała udział w grancie MNiSW „Style życia w PRL. Antropologia i historia w Polsce” (2011); była koordynatorką badań i ekspertką w module „Estetyka” w projekcie „Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce” (MKiDN, 2010); koordynowała projekt „Infrastruktura kulturowa i formuły działania Urzędu Pracy w nowej sytuacji kulturowej wobec stanu świadomości i praktyk osób bezrobotnych” (EFS – Kapitał Ludzki. Narodowa Strategia Spójności oraz Wyższa Szkoła im. ks. Józefa Tischnera, 2014), a także była zaangażowana w prace przy projekcie Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ pt. „Codzienność w niecodzienności. Kulturowy wymiar Wielkiej Wojny”.

Nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2013).

Jej najważniejsze wybrane publikacje, to monografie jednoautorskie: Estetyczne i etyczne aspekty współczesnej antropologii (2017) i Kultura a ikonosfera (1994) oraz artykuły: O etycznych aspektach w badaniach „trudnych problemów” (2016); Estetyka PRL – teksty wizualne i znaki w propagandzie (2011); Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce. Kanon i rozproszenie (2011).

Kontakt:
e-mail: krystyna.piatkowska@uni.lodz.pl


dr Małgorzata Potoczna

Adiunkt w Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej w Instytucie Socjologii na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki biedy i wykluczenia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem analiz przebiegu życia i doświadczeń biograficznych kategorii zagrożonych marginalizacją społeczną i wykluczeniem społecznym. Ponadto zajmuje się także problematyką pracy socjalnej i pomocy społecznej, aktywnych narzędzi integracji osób wykluczonych społecznie, ewaluacji pracy socjalnej i kształcenia do pracy socjalnej.

Uczestniczka projektów badawczych min. w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 (zadanie: Osoby niesamodzielne w województwie łódzkim, 2018) oraz projektu  w ramach POKL pt. Zostać przedsiębiorczym- program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla gimnazjum (2011-2014). Ekspert merytoryczny w ramach projektu EFS ‘Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej’ (zadanie: Opracowanie standardu pracy socjalnej w ramach modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności, 2014).

Współautorka m.in. Poverty and Social Exclusion in Time of the System Transformation in Post-Industrial Polish City. Four Generations of Women Telling Family Life Stories (Łódź, 2016), Kobiety z łódzkich enklaw biedy. Bieda w cyklu życia i międzypokoleniowym przekazie, Łódź (2009), Z klasy robotniczej do pomocy społecznej. Biograficzne doświadczenia dawnych „beneficjentów socjalizmu” w postindustrialnym polskim mieście (Łódź, 2016).

Kontakt:
e-mail: malgorzata.potoczna@uni.lodz.pl 
 

dr Janusz Reichel 

Pracuje w Zakładzie Zarządzania Regionem, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem  na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Zajmuje się społecznymi i środowiskowymi aspektami zarzadzania, społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw (CSR), etyką biznesu, zarządzaniem środowiskowym oraz problematyką rozwoju zrównoważonego; osobnym obszarem jego zainteresowania i działalności praktycznej jest zarządzanie organizacjami pozarządowymi oraz w sektorze przedsiębiorczości społecznej. Jest autorem, współautorem i redaktorem kilku książek, oraz autorem ponad 100 artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Brał jako ekspert udział w licznych komisjach konkursowych i ocenach wniosków m.in.: Komisji Europejskiej  (w tym w 7 Programie Ramowym oraz w inicjatywie COST), Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich), Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (m.in. Leonardo da Vinci) i PARP. W 2013 był ekspertem oceniającym w konkursie European CSR Award Scheme for Partnerships, Innovation and Impact.

Brał udział w licznych projektach międzynarodowych w tym jako kierownik nagrodzonego projektu Leonardo da Vinci ToI (2012-2013): “Homoresponsabilis in the globalized World” (2011-1-PL1-LEO05-19895) – nagroda w konkursie EduInspiracje 2016. Obecnie kierownik merytoryczny projektu Open Mind (Erasmus+). Współpracował z Ministerstwem Gospodarki (w ramach grup roboczych przy Zespole ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw). Reprezentuje Uniwersytet Łódzki w Polskim Komitecier Normalizacyjnym (w ramach komitetu technicznego ds. społecznej odpowiedzialności). Jest także aktywny w wielu organizacjach m.in.: Centrum Strategii i Rozwoju Impact z Łodzi.

Jego wybrane najważniesze publikacje: Sector-specific Corporate Responsibility in Poland (2013); Public sector involvement in the promotion of social responsibility – examples of sector-specific instruments with the special focus on financial sector in Poland (2015); Doskonalenie partnerstwa organizacji pozarządowych i biznesu. Wstępne wyniki badań (2015); Nowe horyzonty. Przewodnik po społecznej odpowiedzialności i rozwoju zrównoważonym (współautor z J. Jonker, A. Rudnicka; 2011) J

Kontakt:
e-mail: janusz.reichel@uni.lodz.pl


dr Agata Rudnicka

Pracuje w Zakładzie Doskonalenia Procesów Operacyjnych, Katedra Logistyki  na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Zajmuje się problematyką społecznej odpowiedzialności i rozwoju zrównoważonego od 12 lat. W 2011 roku obroniła doktorat poświęcony strategicznemu wymiarowi koncepcji społecznej odpowiedzialności (wyróżniony Nagrodą Rektora UŁ). Uczestniczka staży naukowo-dydaktycznych. Certyfikowany menadżer projektów i tutor. Współautorka jednych z pierwszych w Polsce badań poświęconych współpracy organizacji pozarządowych z biznesem. Współrealizatorka pierwszego w Polsce portalu o modzie odpowiedzialnej i alternatywnej (altmoda.pl).  Czynnie zaangażowana w upowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności w Polsce.

Ekspertka zewnętrzna Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 2014. Od 2010 kieruje fundacją CSR Impact. Głównymi obszarami jej zainteresowań są: strategiczne podejście do społecznej odpowiedzialności, problematyka rozwoju zrównoważonego i odpowiedzialności w łańcuchach dostaw oraz kwestie związane z edukacją na rzecz CSR i rozwoju zrównoważonego. Jedna z 50 kobiet polskiego CSRu na liście FOB.

Członkini zespołów realizujących międzynarodowe projekty edukacyjne i badawcze jak np. nagrodzonego w konkursie Eduinspiracje w 2016 roku projektu Homoresponsabilis in the Globalized World. Współpracowała z Ministerstwem Gospodarki/Ministerstwem Rozwoju (w ramach grup roboczych oraz Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw), Polskim Komitetem Normalizacyjnym (w ramach komitetu technicznego ds. CSR) oraz Kancelarią Prezydenta RP (2015).

Jej najważniejsze wybrane publikacje: CSR – doskonalenie relacji społecznych w firmie (2012); Biznes, który zmienia świat. 15 lat biznesu społecznie odpowiedzialnego w Polsce (red.)Nowe horyzonty. Przewodnik po społecznej odpowiedzialności i rozwoju zrównoważonym (współautorka z J. Reichel i J. Jonker; 2011).

Kontakt: 
agata.rudnicka@uni.lodz.pl


dr Monika Wojtczak

Pracuje w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień mediacji i podejść mediacyjnych, przestrzeni szkoły, innowacji w edukacji, rodzinnych form opieki zastępczej, wyłączenia społecznego, bezdomności.   

Uczestniczka projektu międzynarodowego: „FALEFOS - Family Learning in Foster Families”  w ramach programu Grundtvig (w latach 2013-2015) oraz projektów krajowych: „Studia podyplomowe dla kadry oświaty. Mediacja społeczna” ze środków  PO KL (w latach 2010-2011); Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia - Zadanie 1: Mediacja społeczna (Moduł Programów Kształcenia-Dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (w latach 2018-2022).  

Najważniejsze publikacje:

M. Wojtczak (2018) Governmentality i co dalej?: Rządomyślność w przestrzeni szkoły – przykład realizacji projektu mediacji rówieśniczych, „Miscellanea Anthropologica et Sociologica”, Tom 19, Nr 3, s. 235-247.:

M. Wojtczak, M. Kostrzyńska (2019) Participatory Response to Needs of People Who Experience Homelessness: the Example of “Homeful – Homeless” Box Project, w: Participatory Social Work: Research, Practice, Education, M. Granosik, A. Gulczyńska, M. Kostrzyńska, B. Littlechild (eds.)

M. Wojtczak (2019) Badanie w działaniu w toku realizacji projektu socjalnego, w: Projektowanie socjalne w kształceniu pedagogów społecznych, L. Telka (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,

Kontakt:
e-mail: monika.wojtczak@wnow.uni.lodz.pl 

dr Agnieszka Murawska

Pracuje w Katedrze Socjologii Wsi i Miasta w Instytucie Socjologii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Zajmuje się zagadnieniami dotyczących społeczeństwa obywatelskiego, partycypacji społecznej, organizacji pozarządowych, dobra wspólnego, społeczności lokalnych. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów z tematyki obywatelstwa, socjologii polityki i aktywności społecznej.

Pracowała m.in.: w organizacjach pozarządowych, wojewódzkiej jednostce organizacyjnej, agencji SEO.

Posiada doświadczenie w pracy przy projektach z EFS, INTERREG EUROPA, INTERREG EUROPA CENTRALNA, Europa dla obywateli (pisanie wniosków, ewaluator, koordynator, asystent, organizator szkoleń, organizator działań promocyjnych- social media).

Uczestniczyła w realizacji projektów społecznych: „Odrodzenie postprzemysłowych miast peryferyjnych”, „Kapitał ludzki i społeczny, jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego” oraz projektów międzynarodowych m.in.  I-CARE-SMART „Innovation Ecosystem for Smart Elderly Care”, „Supporting the Clean Energy Transition of Coal-Intensive Regions (DECARB), „Challenges of Regional Centres:Depopulation Control, Development-best practices” (DeCoDe). Posiada doświadczenie zawodowe w projekcie związanym z dostępnością infrastruktury w przestrzeni publicznej podczas pracy na stanowisku jako specjalista ds. monitoringu w projekcie „Monitoring działań jednostek administracji samorządowej w województwie łódzkim pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami” realizowanym na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Współorganizatorka Konferencji "Społeczeństwo obywatelskie w teorii i praktyce" (2018).

Autorka książki „Aktywność obywatelska mieszkańców Łodzi i Iwanowa- struktura i uwarunkowania”, (2020) oraz autor licznych artykułów naukowych, m.in.:  Działania łódzkich ośrodków wsparcia ekonomii społecznej - jako wsparcie dla rozwoju regionu (2021), Poczucie sprawstwa mieszkańców Łodzi (2018), Wartości obywatelskie mieszkańców Łodzi- poziom i uwarunkowania (2017), Z perspektywy czasu - opinie łodzian o kondycji demokracji (2016).

Kontakt
e-mail:  agnieszka.murawska@uni.lodz.pl

 

dr Alicja Piotrowska

Pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej, w Zakładzie Antropologii Kultury jako adiunkt.  Jej zainteresowania naukowe dotyczą różnych aspektów codzienności i niecodzienności rozgrywających się w przestrzeni miejskiej, inkluzji społecznej i innowacji społecznych  oraz  badania partycypacyjne i peer research w kontekście grup marginalizowanych.

Koordynatorka prac nad Bazą Analiz i Modeli Społecznych z ramienia CEIN UŁ w ramach projektu Centrum Analiz i Modeli Społecznych (https://opus.org.pl/cams); projekt realizowany przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS z Łodzi oraz Centrum Innowacji Społecznych UŁ.

Badaczka w projekcie realizowanym z prof. Ingą Kuźmą (Nie)widoczni: niepełnosprawność i choroba w doświadczeniu osób w kryzysie bezdomności przebywających w instytucjach pomocy. Perspektywa antropologii kulturowej w badaniu podwójnego wykluczenia w ramach  grantu PFRON: Niepełnosprawność w naukach humanistycznych.

Uczestniczka projektów bazodanowych, m.in. w ramach prac ODiIE (zadanie stałe: Bibliografia Etnografii Polskiej online http://odie.ptl.info.pl/) oraz uczestniczka projektu NRPH pt. „Repozytorium cyfrowe zbioru fotografii Robotnicy w XIX i XX wieku” (2012-215).

Współtwórczyni projektu „Humanistyka stosowana dla rozwoju: od innowacji do aplikacji (APHUM Base i AP Forum)” w ramach programu MNiSW DIALOG (2018-2019).

Kierowniczka Ośrodka Dokumentacji i Informacji Etnograficznej PTL (od 2018 r.).

Jej najważniejsze wybrane publikacje: W poszukiwaniu odrodzenia miejskiego. OFF Piotrkowska Center jako przykład nowych tendencji społeczno-kulturowych w miejskich przestrzeniach (2014);  Ageism on the Example of Field Research in a Nursing Home in Łódź, Poland (2014); Symbole z czasu II wojny światowej a współczesne oblicza polskiego patriotyzmu (2016)

Kontakt:
e-mail: alicja.piotrowska@uni.lodz.pl

 

dr Katarzyna Zajda

Socjolog wsi, pracownik Katedry Socjologii Wsi i Miasta Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania koncentrują się wokół tematyki społeczności lokalnych, samorządu lokalnego, nowych metod i instrumentów jego rozwoju, organizacji pozarządowych, innowacji społecznych. Uczestniczka wielu projektów badawczych, w tym kilku międzynarodowych. Obecnie kierownik projektu pt.: „Lokalne systemy innowacji społecznych na wsi” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, laureatka kilku nagród naukowych, stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznanego decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendystka Fundacji im. H. Boella. Autorka i współautorka kilkudziesięciu artykułów naukowych, w tym:

 • A Validation of the Inventory of Attitute Towards Social Innovations, New Educational Review, 53(3), 49-61 (współautor: S. Pasikowski) DOI: 10.15804/tner.2018.53.3.04,
 • The implementation of grassroots product-oriented social innovations by non-governmental organisations: proposal of a measurement tool, Innovation: The European Journal of Social Science Research. DOI: 10.1080/13511610.2020.1742668 (współautorzy: S. Pasikowski oraz A. Kretek-Kamińska).

Kontakt:
e-mail: katarzyna.zajda@uni.lodz.pl

 

mgr Emilia Pach

Absolwentka etnologii i antropologii kulturowej. Niezależna wspólpracowniczka Centrum Innowacji Społecznych UŁ. Pracuje w firmie zajmującej się badaniami społecznymi.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kontekstów wykluczenia, marginalizacji oraz włączenia społecznego, doświadczenia migracyjnego kobiet, zdrowia psychicznego i migracji. Rozwija się w kierunku uprawiania antropologii zaangażowanej oraz interwencyjnej, ciekawi metodologia badań oraz metody biograficzne.

W okresie studiów brała udział m.in. w projektach „ENABLE – wspieranie zielono-błękitnej infrastruktury w złożonych systemach społeczno-ekologicznych” oraz „Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko- Częstochowskiej”.

Kontakt:
e-mail: pach.k.emilia@gmail.com 

JAK DOŁĄCZYĆ DO CEIN?

Do Centrum Innowacji Społecznych UŁ może dołączyć każda osoba zainteresowana aktywnym udziałem w jego działalności – zarówno pracownicy naukowi reprezentujący różne perspektywy badawcze, jak również doktoranci, studenci, przedstawciele biznesu, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, aktywiści społeczni – zgłaszając do Kierownika, Członków Rady Naukowej bądź innych Członków Centrum swoją chęć dołączenia do działań lub też otrzymując od nich zaproszenie.

Członkostwo w Centrum jest dobrowolne. Członkowie mają prawo do wyrażania własnych opinii i poglądów niegodzących w zasady współżycia społecznego.

Centrum Innowacji Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego łączy świat nauki z otoczeniem społecznym, kulturowym i biznesowym, w tym z organizacjami pozarządowymi. Jego celem jest krytyczne i rzetelne opisywanie życia społecznego i trudności, jakich doświadczają grupy społeczne oraz poszukiwanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań społecznych, mających stanowić odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne; wspieranie partycypacji obywatelskiej; realizacja idei społecznej odpowiedzialności uczelni.

Proponujemy realizację praktyk nieobligatoryjnych.

Dołącz do nas, jeśli:

 • lubisz pracować w zespole
 • jesteś odpowiedzialny i zaangażowany
 • lubisz pracować z ludźmi
 • jesteś kreatywny w postrzeganiu problemów społecznych
 • posiadasz umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
 • jesteś otwarty na współpracę między uniwersytetem a środowiskiem zewnętrznym
 • chcesz próbować różnych rodzajów działań w ramach innowacji społecznych, w różnych obszarach
 • chcesz się rozwijać

Jak możesz działać?

Realizując wybrane, zgodne z własnymi zainteresowaniami, działania znajdujące się:

 • w obszarze pracy którychś spośród zespołów roboczych działających w ramach Centrum,
 • w ramach prac pojedynczych członków któregoś zespołu,
 • w ramach aktualnych aktywności podejmowanych przez Centrum,
 • w ramach realizowanych projektów społecznych (z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, pomocy osobom bezdomnym, społecznej odpowiedzialności uczelni, integracji organizacji rządowych i pozarządowych, i innych).

Mile widziane:

 • ciekawe pomysły na rozwiązania społeczne i gotowość do ich wdrażania (w tym zdolności i/lub doświadczenia na polu IT)
 • biegłe poruszanie się w mediach społecznościowych

Co zyskasz?

 • doświadczenie w obszarze innowacji społecznych oraz we współpracy z jednostkami publicznymi i pozarządowymi działającymi w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
 • elastyczne godziny pracy
 • pracę w ciekawym i interdyscyplinarnym zespole
 • możliwość rozwoju i realizacji własnych pomysłów w zakresie innowacji społecznych
 • udział w realizowanych projektach społecznych
 • satysfakcję z pomocy drugiemu człowiekowi
 • możliwość rozwoju własnych zainteresowań
 • zaświadczenie o byciu praktykantem / wolontariuszem
 • referencje

Jak aplikować:

CV wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych prosimy wysłać na adres: malgorzata.kostrzynska@uni.lodz.pl z dopiskiem „Rekrutacja – praktyki nieobligatoryjne”.

Klauzula o ochronie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.

Dziękujemy za nadesłanie zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Regulamin szczegółowy
Centrum Innowacji Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego

§1 
Postanowienia ogólne

 1. Centrum Innowacji Społecznych (zwane dalej Centrum) stanowi interdyscyplinarną, międzywydziałową jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Łódzkiego.
 2. Działalność Centrum inicjują przedstawiciele podstawowych jednostek organizacyjnych UŁ takich jak: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Wydział Nauk o Wychowaniu, Wydział Zarządzania.
 3. Centrum posługuje się skróconą formą nazwy, która brzmi CEIN.
 4. Siedziba Centrum mieści się na Uniwersytecie Łódzkim.
 5. Centrum działa na podstawie Zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 29.10.2012 r. w sprawie: zasad powoływania, funkcjonowania i finansowania Centrów Naukowo-Badawczych UŁ oraz niniejszego statutu.
 6. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Prorektor UŁ ds. Nauki.
 7. Strukturę organizacyjną Centrum tworzą: Kierownik, Rada Naukowa Centrum, Członkowie i Członkinie zwykli oraz pracownik administracyjny.
 8. Członkostwo w Centrum jest dobrowolne. Każdy Członek i Członkini ma prawo do wyrażania własnych opinii i poglądów niegodzących w zasady współżycia społecznego.
 9. Okres działania Centrum jest nieokreślony.

§ 2
Cele i zadania Centrum oraz formy ich realizacji

1. Celami Centrum są:
a. odpowiedź na zapotrzebowanie zarówno ze strony nauki, jak i gospodarki, jakim jest innowacyjność społeczna, rozumiana jako niestandardowe, nowatorskie rozwiązania, stanowiąca odpowiedź na rzeczywiste wyzwania i problemy społeczne;
b. łączenie świata nauki z otoczeniem społecznym, kulturowym i biznesowym; stworzenie przestrzeni dla komunikacji, wymiany doświadczeń, gdzie przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządowcy, przedstawiciele biznesu spotykają się z naukowcami, studentami, by nawiązać współpracę w formie realizowanych projektów;
c. krytyczne i rzetelne opisywanie życia społecznego i trudności, jakie dotykają poszczególne grupy społeczne oraz poszukiwanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań społecznych, mających stanowić odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne, opierając rozwiązania na aktywnej partycypacji obywatelskiej (nie pomijając grup zainteresowanych, których problem dotyka);
d. realizacja działań, prowadzących do wypracowania i wdrażania innowacyjnych metod, rozwiązań, narzędzi i przedmiotów pomocnych w rozwiązywaniu społecznych problemów;
e. popularyzacja i promocja innowacji społecznych, wprowadzenie ich do debaty publicznej;
f. wspieranie partycypacji obywatelskiej, rozumianej jako włączanie obywateli w procesy decyzyjne, uczestniczenie w dyskusjach i decyzjach w ważnych dla nich sprawach;
g. realizacja idei społecznej odpowiedzialności uczelni;
h. promocja Uniwersytetu Łódzkiego w środowisku lokalnym.

2. Podstawowym zadaniem Centrum jest podjęcie współpracy przez badaczy reprezentujących różne dyscypliny nauk humanistycznych i społecznych oraz przedstawicieli środowiska zewnętrznego w zakresie realizacji interdyscyplinarnych przedsięwzięć naukowych i badawczych służących wypracowaniu i wdrażaniu (implementacji) innowacyjnych rozwiązań na rzecz rozwoju społecznego/lub na rzecz rozwiązywania ważkich problemów społecznych (innowacji społecznych).

3. Zadania Centrum realizowane są w ramach czterech obszarów:
a. Badania:

 • prowadzenie badań, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, wdrażanie ich w rzeczywistość społeczną oraz ewaluacja,
 • tworzenie i realizacja projektów badawczych we współpracy z partnerami z sektora państwowego, prywatnego i pozarządowego,
 • realizacja badań interdyscyplinarnych, partycypacyjnych, action research itp.,
 • prowadzenie badań pilotażowych z zakresu innowacji społecznych,
 • prowadzenie prac badawczo – rozwojowych (B+R)

b. Edukacja:

 • łączenie dydaktyki z innowacyjnymi rozwiązaniami społecznymi,
 • realizacja staży dla studentów i doktorantów w ramach realizowanych działań,
 • poszerzanie alternatywnych form zatrudnienia (wolontariat pracowniczy i studencki),
 • doradztwo,
 • organizacja lub współorganizacja spotkań, konferencji, seminariów, dni studyjnych, wykładów otwartych, warsztatów, paneli dyskusyjnych,
 • poszerzanie oferty dydaktycznej Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie łączenia teorii z praktyką, realizacji badań w działaniu (action research),
 • współpraca podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego zaangażowanych w realizację zadań objętych działalnością Centrum,
 • upowszechnianie wyników badań Centrum w postaci publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim;

c. Gospodarka:

 • współpraca nauki z biznesem w ramach współrealizowanych projektów,
 • realizacja analiz i ekspertyz opartych o badania naukowe,
 • praca nad komercjalizacją wiedzy oraz wyników badań naukowych,
 • merytoryczne wsparcie podczas opracowania i wdrażania pomysłów,
 • wsparcie we wdrażaniu innowacji społecznych;

d. Społeczeństwo:

 • opracowywanie, realizacja i ewaluacja projektów społecznych,
 • współpraca w ramach projektów lokalnych społecznych i kulturalnych,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządowymi, przedsiębiorcami (w tym przedsiębiorcami społecznymi),
 • wsparcie integracji świata nauki ze społecznością lokalną,
 • wsparcie procesów rewitalizacji społecznej,
 • wsparcie osób aktywnie zaangażowanych w tematykę partycypacji obywatelskiej.

 

§ 3
Rada Naukowa Centrum

1. Skład Rady Naukowej Centrum:
a. Skład Rady Naukowej tworzy do dwóch przedstawicieli każdego z Wydziałów wchodzących w skład Centrum. Skład Rady Naukowej I kadencji tworzą przedstawiciele Wydziałów inicjujących jego powstanie.
b. Skład Rady Naukowej zostaje uzupełniony o przedstawicieli jednostki organizacyjnej włączającej się do współpracy z Centrum (każdorazowo do dwóch a także w sytuacji gdy wraz z upływem kadencji przedstawiciel Wydziału wyraził chęć opuszczenia składu Rady).
c. Nowi Członkowie i Członkinie Rady Naukowej są powoływani na okres kadencji organów wybieralnych UŁ.
d. Członkowie Rady Naukowej mogą pełnić swoje funkcje przez okres dłuższy niż jedna kadencja.
e. Wraz z upływem kadencji reprezentanci Rady Naukowej mogą wyrazić chęć kontynuowania, bądź opuszczenia składu Rady.
f. Kandydata/-tkę na Członka Rady Naukowej Centrum rekomenduje inny Członek Rady. Przyjęcia kandydata na Członka Rady dokonuje Kierownik na podstawie uchwały Rady Naukowej.
g. W przypadku przyłączenia się do Centrum nowych Wydziałów UŁ, reprezentanci tych Wydziałów mogą dołączyć do Rady Naukowej.
h. Rada Naukowa Centrum wybiera zwykłą większością głosów Przewodniczącego/Przewodniczącej, który/-a w razie nieobecności Kierownika Centrum pełni jego obowiązki.

2. Zakres obowiązków Rady Naukowej:
a. Sprawuje nadzór nad działalnością Kierownika Centrum; opiniuje coroczne sprawozdania przedstawiane przez Kierownika.
b. Opiniuje projekty i aktywności zgłaszane przez wszystkich Członków i Członkinie Centrum.
c. Sprawuje nadzór merytoryczny nad zespołami roboczymi.
d. Dba o wysoką jakość i poziom merytoryczny działań podejmowanych w ramach Centrum.
e. Uchwala wewnętrzne regulaminy Centrum, zgodne ze statutem.
f. Członkowie Rady Naukowej są zobowiązani do obecności na spotkaniach wynikających z przyjętego na dany rok harmonogramu spotkań i pracy Centrum (spotkania dotyczące spraw istotnych dla funkcjonowania Centrum, tj. wybór Kierownika, akceptacja nowych Członków i Członkiń, opiniowanie projektów, wymagają obecności przynajmniej połowy Członków Rady Naukowej).

§ 4
Kierownik Centrum

1. Kierownik/Kierowniczka zostaje wyłoniony spośród Członków i Członkiń Rady Naukowej Centrum drogą głosowania zwykłą większością głosów. Kierownik nie wchodzi w skład Rady Naukowej.
a. Kierownik jest powoływany na okres kadencji organów wybieralnych UŁ.
b. Kierownik może pełnić swoją funkcję przez okres dłuższy niż jedna kadencja.

2. Zakres uprawnień i obowiązków Kierownika Centrum
a. Kierownik Centrum wraz z Radą Naukową ustalają harmonogram pracy i spotkań na dany rok kalendarzowy, z możliwością modyfikacji owych planów.
b. Wraz z pracownikiem administracyjnym Centrum, Kierownik zajmuje się dokumentacją zebrań i prac oraz innych aktywności Centrum; powiadamia o zebraniach Członków i aktywnościach Centrum, koordynuje kontakty z UŁ i innymi organizacjami; reprezentuje Centrum.
c. Kierownik podlega nadzorowi Rady Naukowej Centrum i przedstawia Radzie coroczne sprawozdanie z działalności Centrum w styczniu następnego roku, przesyłane także do wiadomości wszystkich Członków Centrum.
d. Kierownik składa na ręce właściwego Prorektora UŁ zaakceptowane przez Radę Naukową sprawozdanie (w lutym).
e. Kierownik zwołuje zebrania Rady i zebrania wszystkich Członków Centrum wg ustalonego harmonogramu pracy i w razie potrzeb, zgłaszanych również przez Członków zwykłych Centrum lub Członków Rady Naukowej.
f. Kierownik podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą podjęcia się realizacji konkretnych projektów społecznych.
g. Kierownik sprawuje nadzór merytoryczny nad zespołami roboczymi.
h. Kierownik jest zobowiązany do obecności na zebraniach, podczas których podejmowane są decyzje istotne dla Centrum, za które Kierownik jest odpowiedzialny.
i. Kierownik reprezentuje Centrum podczas spotkań z władzami uczelni i poza uczelnią.

§ 5
Członkowie Zwykli

1. Członkiem/Członkinią zwykłym Centrum może zostać osoba zainteresowana aktywnym udziałem w jego działaniach, pracownicy naukowi reprezentujący różne perspektywy badawcze i doświadczenia praktyczne, doktoranci, studenci, przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, aktywiści społeczni.
a. Kandydat/Kandydatka może wystąpić do Kierownika i Rady Naukowej z prośbą o włączenie go w poczet Członków Centrum, dzięki rekomendacji Kierownika, Rady Naukowej bądź innego Członka Centrum, jak również na skutek zaproszenia ze strony Kierownika, Rady Naukowej i innego Członka. – wypełnia wówczas deklarację, którą przekazuje w formie papierowej do kierownika lub Członka Rady naukowej.
b. Kandydatura Członka zostaje poddana głosowaniu, w którym udział bierze Kierownik, Rada Naukowa oraz pozostali Członkowie zwykli. Akceptacja następuje dzięki zwykłej większości głosów.
c. Członkostwo w Centrum może ustać w wyniku:

 • rezygnacji,
 • nierealizowania obowiązków wynikających z regulaminu Centrum,
 • działania na szkodę i wbrew założeniom Centrum.
 • Osoba, o której mowa, traci status Członka Centrum na mocy decyzji Kierownika na podstawie wniosku Rady Naukowej. W sytuacji gdy postępowanie toczy się wobec przedstawiciela Rady Naukowej lub Kierownika, wówczas jest on wyłączony z głosowania.

2. Zakres praw i obowiązków Członków/Członkiń zwykłych
a. Mogą zostać powołani do Rady Naukowej.
b. Członkowie zwykli mają prawo do:

 • uczestnictwa w projektach prowadzonych przez Centrum,
 • zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem Rady Naukowej i Kierownika Centrum,
 • wolności w wyrażaniu swoich poglądów i opinii;
 • zgłaszania własnych propozycji działań i projektów, wychodzić z inicjatywą zebrań – w razie potrzeb, także poza ustalonym harmonogramem na danych rok pracy Centrum,
 • uzyskiwania informacji na temat prac Centrum,
 • otrzymywania referencji dotyczących swojej działalności w ramach Centrum.

c. Członkowie/Członkinie zwykli/zwykłe są zobowiązani do:

 • aktywnej postawy wobec  przyjętych zobowiązań projektowych oraz obecności na spotkaniach wynikających z przyjętego na dany rok harmonogramu spotkań i pracy Centrum,
 • dbania o dobry wizerunek Centrum,
 • przestrzegania Statutu Centrum i decyzji Rady Naukowej oraz Kierownika,
 • corocznego potwierdzenia swojego Członkostwa na zasadach ustalonych przez Radę,
 • dotrzymywania terminów prac, których się podejmują.

§ 6
Zespoły robocze

1. Kierownik/Kierowniczka, Rada Naukowa Centrum oraz Członkowie i Członkinie zwykli w celu realizacji działań projektowych mogą tworzyć odrębne projektowe zespoły robocze, każdorazowo reprezentowane przez koordynatorów zespołu, wybieranych większością głosów danego zespołu.
a. Zespoły robocze zajmują się realizacją szczegółowych zadań i projektów prowadzonych przez Centrum.
b. Nadzór merytoryczny nad działaniami projektowanymi przez zespoły robocze sprawuje Kierownik i Rada Naukowa Centrum.
c. Koordynatorzy zespołów przedkładają Kierownikowi sprawozdania ze swojej działalności na koniec roku kalendarzowego według wzoru przyjętego przez Radę Centrum.
d. Zespoły robocze samodzielnie ustalają harmonogram pracy, w tym terminarz spotkań.
e. W ramach zespołów współpracować mogą osoby, które nie są Członkami Centrum.

§ 7
Pracownik administracyjny

1. Zakres obowiązków pracownika/pracownicy administracyjnego/administracyjnej Centrum:
a. Zajmuje się rozpoznawaniem możliwości pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł przeznaczonych na realizację projektów Centrum oraz pomaga w opracowaniu projektów i ich składaniu; zajmuje się obsługą administracyjną projektów.
b. Zajmuje się dokumentacją zebrań i prac oraz innych aktywności Centrum wraz z Kierownikiem Centrum.
c. Prowadzi korespondencję Centrum.
d. Zajmuje się stroną www i mediami społecznościowymi informującymi o działaniach Centrum oraz innymi formami promocji aktywności Centrum.
e. Pracownik jest zobowiązany do obecności na zebraniach Centrum wynikających z przyjętego na dany rok harmonogramu spotkań i pracy Centrum.

§8
Zasady finansowania

1.Działalność Centrum Innowacji Społecznych UŁ jest finansowana z grantów krajowych i zagranicznych, funduszy europejskich, środków pozyskanych z innych źródeł zewnętrznych oraz ze środków statutowych pozostających w dyspozycji kierowników jednostek organizacyjnych tworzących centrum i jednostek uczestniczących w pracach centrum.
2. Centrum wnioskuje o powołanie etatu dla pracownika administracyjnego, który byłby finansowany przez Rektora UŁ przez okres roku.

Centrum Innowacji Społecznych
Uniwersytet Łódzki

Pałac Biedermanna
ul. Franciszkańska 1/5, pok. 15
91-431 Łódź
e-mailcein@uni.lodz.pl
kontakt z mediamiagata.rudnicka@uni.lodz.pl